Presentationsbild
15 februari 6dagar kvar

Ekonomidirektör, Programdirektör samhällsbyggnad/Stadsbyggnadschef

Företag
Örebro Kommun
Placering
Örebro

Bransch
Ledning/Chefer

Anställningsform
Tillsvidare
Sista ansökningsdag
28 februari 2017

EKONOMIDIREKTÖR

Ekonomi i Örebro Kommun
Örebro är en stad i tillväxt. Örebro växer både till antalet människor och som nav för handel, logistik och företagande. Arbetslösheten sjunker och kostnaderna för försörjningsstöd har minskat under flera år. Mellan 2015 och 2020 kommer Örebro att behöva skapa plats för 3700 fler barn och elever i förskola och skola samtidigt som behovet att bygga ut vårdboenden och gruppbostäder är stort.

I budget för 2017 läggs över 200 miljoner kronor mer på de kommunala välfärdsverksamheterna än året innan. Fler jobb och en fortsatt hög utbyggnadstakt av nya bostäder är de nycklar som behövs för att Örebro ska kunna fortsätta att växa. En förutsättning för att kommunen ska klara en välfärd av hög kvalitet är en stark ekonomi och fortsatt effektivisering av verksamheten.

Uppdraget som Ekonomidirektör
Ekonomidirektören arbetar på uppdrag av Kommundirektören.

Ekonomidirektören ska:

 • Leda och driva ekonomiarbetet i kommunen. Han/hon ska utveckla ekonomisk styrning, verksamhetsuppföljning, även av externa utförare, och intern kontroll i samklang med kommunens måldokument. Styrningen sker utifrån fyra strategiska områden: Hållbar tillväxt, Människors egenmakt, Barns och ungas behov, Trygg välfärd.
 • Fortsatt arbeta med effektivisering och förbättring för att rusta kommunen för kommande faser med andra förutsättningar och krav.
 • Stödja Kommunstyrelse, kommundirektör, programdirektörer och förvaltningschefer i arbetet med att utifrån givna uppdrag och ekonomiska ramar utveckla och följa upp verksamheten.
 • Att utveckla kommunens investeringsprocess med planering, genomförande och uppföljning ligger också i uppdraget.
 • Leda ekonomiavdelningen med ca 75 medarbetare i 4 enheter. Ekonomidirektören har fullt ansvar för medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. Budget på ekonomiavdelningen är dryga 35 miljoner. Ekonomidirektören ska utveckla kompetensen, stötta, coacha, leda, och styra i den fortsatta utvecklingen av ekonomiarbetet.
 • Företräda i relevanta regionala och nationella fora. Ekonomidirektören deltar också i flera nätverk, representerar kommunens ekonomiska verksamhet, bidrar och utvecklas själv i olika externa sammanhang.

Helhetssyn, strategisk blick och koncerntanken är viktig i uppdraget som ekonomidirektör. Det gäller att ha hela Örebro Kommuns verksamhets bästa för ögonen och att kunna förstå och att kunna leda ned den politiska målbilden omsätta politik till vardag är absolut kritiskt i det kombinerade uppdraget. Du kommer till en växande och framgångsrik verksamhet och en kommun i stark utveckling.

Erfarenheter
Vi söker dig som har

 • Dokumenterad, flerårig bred ekonomisk erfarenhet med betoning på ekonomi- och verksamhetsstyrning från en komplex organisation.
 • Dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet, ekonomiskt ansvar
 • Erfarenhet från ekonomiskt arbete i, eller mot/som konsult, en politiskt styrd organisation, företrädesvis kommun eller landsting
 • Erfarenhet av och förmåga att leda och driva fortsatt förbättring och utveckling i en högt kompetent och motiverad miljö
 • Kunskap om relevanta IT-verktyg/ekonomisystem (tex Raindance)
 • Relevant akademisk utbildning, civilekonom eller motsvarande

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av kvalitetsarbete/uppföljning
 • Ingått i en ledningsgrupp
 • Chefs- och ledarskapsutbildning

Förväntningar
Du är en kommunikativ teamspelare som har mycket att bidra med och har förmågan att leda och utveckla andra. Du skapar tillitsfulla relationer i en transparent miljö. Du driver, tar initiativ, är analytisk och strukturerad och strategisk.

Vi hoppas och tror också att du är:

 • Prestigelös, modig och förtroendeingivande
 • Leder och företräder med öppenhet och uthållighet.

I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Som ekonomidirektör har man ett tidsbegränsat förordnande som förlängs med fyra år i taget med en tillsvidareanställning som grundanställning i Örebro kommun.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till oss senast den 28 februari!
Läs mer och ansök här: Ekonomidirektör Örebro Kommun
Ref: Ks


Rekryteringen sker i samarbete med SOURCE, och som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas.


För mer information om tjänsten, kontakta
Ann Peyron Östlund
på telefon 070-878 42 26

Monica Landmark
på 073-155 00 14

Om du har frågor kontakta
Anne Andersson, Kommundirektör
019-21 11 79

Fackliga företrädare
Jan Andersson, Vision
019-21 12 02

Carina Laurin Stensson, SACO
019-21 30 96
PROGRAMDIREKTÖR SAMHÄLLSBYGGNAD TILLIKA STADSBYGGNADSCHEF

Örebro kommun är idag ledande i Sverige när det gäller bostadsförsörjning och har en framgångsrik modell för planering, markanvisning och bygglov.

Programområde Samhällsbyggnad
Till programområdet Samhällsbyggnad hör förutom Programnämnd samhällsbyggnad även Miljönämnden, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Fritidsnämnden och Kulturnämnden. I programområdet ingår också den kommunala lantmäterimyndigheten som en självständig enhet.

Programnämnden ansvarar för översiktsplanering (stads-, mark-, naturvård-, vatten- och trafikplanering) och förebyggande miljöarbete.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden är: översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, stadsmiljö, mark- och exploatering, naturvård, geodata, lantmäterimyndighet, bygglov och kulturmiljövård.

Ansvarig nämnd: Programnämnd samhällsbyggnad. För Lantmäteriverksamheten Byggnadsnämnden.

Uppdraget

Som Programdirektör är du underställd kommundirektören och svarar inför programnämnd samhällsbyggnad.

 • På uppdrag av programnämnden bereda underlag för resursfördelning för samhällsbyggnadsområdet
 • Svara för programområdets övergripande planering, verksamhetens utveckling och uppföljning
 • Samordna programområdets verksamheter så att samarbetet mellan förvaltningarna utvecklas och främjar medborgarnyttan
 • Följa samhällsutvecklingen, omvärldsbevaka programområdet och föreslå, initiera och driva förbättringar och förändringar av verksamheten
 • Svara för att en god kontakt med medborgarna utvecklas inom programområdet. Följa den upplevda nyttan genom olika undersökningar och initiera och föreslå förbättringar
 • Vara en drivande representant för kommunen i det regionala samarbetet med t ex SKL, regionen och andra kommuner
 • Ingå i kommundirektörens strategiska styrgrupp

I uppdraget som Programdirektör betonas ett analytisk, strategiskt perspektiv, kunna läsa och omsätta en politisk målbild, tolka, formulera och följa upp gentemot en politisk nämnd. Likaså har du en viktig roll i kommunens ledning, arbetar helhetsorienterat och uthålligt, följer upp.

I rollen som Förvaltningschef är du underställd kommundirektören och svarar inför både Programnämnd samhällsbyggnad och Byggnadsnämnden. Du har ett operativt chefsansvar, leder ca 130 medarbetare och har en budget på ca 31 msek.

 • Som Förvaltningschef är uppdraget att fortsatt leda och kvalitetsutveckla det arbete som redan görs och att vidareutveckla en framgångsrik verksamhet.
 • Fortsätta utveckla och stärka samarbete och samverkan med både interna och externa nyckelaktörer är viktigt i uppdraget. Givetvis betonas också ett tydligt arbetsgivarperspektiv.
 • Du har en beställarroll mot Tekniska förvaltningen men arbetar även nära de övriga förvaltningarna.
 • Som förvaltningschef ingår du i kommundirektörens ledningsgrupp tillsammans med övriga förvaltningschefer i kommunen.

För att vara framgångsrik som förvaltningschef har du gedigna ledaregenskaper samt är tydlig, kommunikativ och lyhörd. Entusiasm, beslutsförhet och tillit till kompetenta medarbetare liksom förmåga att företräda en verksamhet skapar förutsättningar för framgång i uppdraget.

I och med att uppdraget innebär ett dubbelt perspektiv; som programdirektör och som förvaltningschef, är helhetssyn, integritet och opartiskhet av största vikt.

Det gäller att ha hela Örebro Kommuns verksamhets bästa för ögonen och att kunna förstå och att kunna leda ned den politiska målbilden omsätta politik till vardag är absolut kritiskt i det kombinerade uppdraget.

Idag fördelas tiden mellan rollerna 60% Programdirektör respektive 40% Förvaltningschef. För förvaltningschefsrollen finns en biträdande FVC. Det finns inte någon biträdande för rollen som programdirektör. Som chef och ledare skapar du värde genom att skapa tillitsfulla relationer, ditt arbete präglas av transparens och teamarbete som genomsyrar verksamheten.

Du kommer till en växande och framgångsrik verksamhet och en kommun i stark utveckling. Med målet att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad står vi inför många spännande utmaningar ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och du kommer att spela en av huvudrollerna i det arbetet.

Erfarenheter
Vi söker dig som har

 • Erfarenhet av och stort intresse för sakområdet; stadsbyggnad/samhällsbyggande
 • Dokumenterat chefs- och ledaransvar, ekonomiskt ansvar
 • Erfarenhet av chefsuppdrag, på strategisk nivå, och av att leda genom andra chefer
 • Erfarenhet från verksamhet i en politiskt styrd organisation
 • Erfarenhet av och förmåga att leda och driva fortsatt förbättring och utveckling i en högt kompetent och motiverad miljö
 • Relevant akademisk examen
 • Erfarenhet av att företräda en verksamhet

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet från byggsektorn och övriga näringsliv
 • Erfarenhet från arbete med hållbarhetsfrågor ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv
 • Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete/uppföljning
 • Chefs- och ledarskapsutbildning
 • Har ingått i ledningsgrupp

Förväntningar
Du är en kommunikativ teamspelare som har mycket att bidra med och har förmågan att leda och utveckla andra. Du skapar tillitsfulla relationer i en transparant miljö. Du driver, tar initiativ, är proaktiv och kreativ i din vardag.

Vi hoppas och tror också att du är:

 • Prestigelös, modig och förtroendeingivande 
 • Leder och företräder med öppenhet och uthållighet.

I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Som programdirektör/ förvaltningschef har man ett tidsbegränsat förordnande som förlängs med fyra år i taget med en tillsvidareanställning som grundanställning i Örebro kommun. Placeringsort är Örebro.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till oss senast den 28 februari!
Läs mer och ansök här: Programdirektör samhällsbyggnad tillika Stadsbyggnadschef
Ref: Ks


Rekryteringen sker i samarbete med SOURCE, och som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas.

För mer information om tjänsten, kontakta
Ann Peyron Östlund
på telefon 070-878 42 26

Monica Landmark
på 073-155 00 14

Om du har frågor kontakta
Anne Andersson, Kommundirektör
019-21 11 79

Fackliga företrädare
Åsa Ekblom, Vision
019-21 16 08

Carina Laurin Stensson, SACO
019-21 30 96

Kent Olsson, Kommunal
kent.olsson@orebro.se

Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största kommun med ca 146 000 personer.

I kommunen finns invånare från cirka 165 olika länder. Ca 18 000 studenter studerar vid Örebro Universitet. Näringslivet i Örebro är rikt och har en tyngdpunkt på företag inom logistik, handel, avancerad tillverkningsindustri. Drygt 12 000 arbetar inom Örebro Kommun som har en budgetomslutning om ca 8 mdr kronor.

Kommunen är organiserad i 3 Programområden: Barn och utbildning, Social välfärd och Samhällsbyggnad. I varje programområde finns det driftsförvaltningar som är specialiserade inom olika områden. Varje förvaltning har en politisk nämnd.

Publicerad av Nerikes Allehanda
Föregående
Nästa
Placering
Örebro

Bransch
Ledning/Chefer

Anställningsform
Tillsvidare
Sista ansökningsdag
28 februari 2017
Sista ansökningsdag: 28 februari 2017
Föregående
Nästa